Uskonnontutkija on siirtynyt osoitteeseen journal.fi/uskonnontutkija

Download PDF

Heikki Peso­nen
Hel­sin­gin yliopisto

Uskon­non­tut­kija on siir­ty­nyt koko­nai­suu­des­saan Tie­teeel­lis­ten seu­rain val­tuus­kun­nan yllä­pi­tä­mälle journal.fi –alus­talle. Leh­den uusin numero sekä kaikki van­hat nume­rot löy­ty­vät jat­kossa osoit­teesta journal.fi/uskonnontutkija.