Uskonnontutkijan uusi tuleminen

Download PDF

Riku Hämä­läi­nen ja Heikki Peso­nen
Hel­sin­gin yliopisto

Suo­men– ja ruot­sin­kie­lis­ten uskon­to­tie­teel­lis­ten artik­ke­lei­den jul­kai­su­ka­na­vat ovat pit­kään olleet var­sin rajal­li­set. Mah­dol­li­sina foo­ru­meina ovat toi­mi­neet – teks­tin näkö­kul­masta ja aiheesta riip­puen – joko lähi­tie­tei­den leh­det ja aika­kaus­kir­jat (kuten Suo­men Ant­ro­po­logi, Elore tai Sosiologia-lehti) tai Teo­lo­gi­nen Aika­kaus­kirja, joka on ollut monelle, aina­kin hel­sin­ki­läi­selle uskon­to­tie­tei­li­jälle ainoa mah­dol­li­nen julkaisuvaihtoehto.

Englan­nin­kie­lis­ten uskon­to­tie­teel­lis­ten teks­tien jul­kai­su­ka­na­via on tar­jolla run­sain mitoin, ja Suo­mes­sa­kin on jul­kaistu jo vuo­desta 1965 aika­kaus­kir­jaa Teme­nos, joka on ainoa vie­ras­kie­li­nen uskon­to­tie­teel­li­nen jul­kaisu Poh­jois­maissa. Myös ver­kossa jul­kais­taan nyky­ään monia, usein open access –peri­aat­teella toi­mi­via uskon­non tut­ki­mi­seen kes­kit­ty­neitä aika­kaus­kir­joja. Näistä yhtenä tuo­reim­mista voi­daan mai­nita Donner-instituutin jul­kai­sema, kaksi ker­taa vuo­dessa ilmes­tyvä Approac­hing Reli­gion (http://ojs.abo.fi/index.php/ar/index).

Näi­den kah­den suo­ma­lai­sin voi­min yllä­pi­det­tä­vän aika­kaus­kir­jan rin­nalle on ollut jo pit­kään tar­vetta koti­mai­silla kie­lillä tuo­tet­ta­valle ja ver­kossa ilmes­ty­välle tie­teel­li­selle jul­kai­sulle. Tähän tar­pee­seen vas­taa­maan perus­tet­tiin vuonna 2005 Uskon­non­tut­kija – Reli­gions­fors­ka­ren –verk­ko­jul­kaisu, joka tar­josi avoi­mesti saa­ta­villa ole­via, suo­men– ja ruot­sin­kie­li­siä uskon­to­tie­teel­li­siä artik­ke­leita. Aktii­vi­sen alun jäl­keen jul­kai­se­mi­sen tahti hii­pui ja lopulta lop­pui jok­si­kin aikaa toi­mit­ta­jien siir­tyessä uusiin teh­tä­viin. Vuonna 2011 Suo­men Uskon­to­tie­teel­li­nen Seura päätti ottaa vas­tuun verk­ko­jul­kai­sun jat­ka­mi­sesta, samalla var­mis­taen leh­den jat­ku­vuu­den muut­tu­vissa tilan­teissa. Leh­den toi­mi­tus­kun­nassa on edus­tet­tuna Hel­sin­gin, Turun ja Itä-Suomen yli­opis­to­jen sekä Åbo Aka­de­min uskon­to­tie­teen oppiai­neet. Toi­mi­tus­kunta koos­tuu oppiai­nei­den vaki­tui­sista opettajista.

Tämä on uudis­tu­neen leh­den ensim­mäi­nen numero. Jat­kossa Uskon­non­tut­kija ilmes­tyy kaksi ker­taa vuo­dessa ja siinä tul­laan jul­kai­se­maan artik­ke­leita, kat­sauk­sia ja kirja-arvosteluita. Artikkelit–osiossa jul­kais­taan uskon­to­tie­teen kent­tää moni­puo­li­sesti edus­ta­via tie­teel­li­siä artik­ke­leita, jotka käy­vät läpi ver­tai­sar­vioin­nin. Tämän nume­ron artik­ke­leissa uskon­to­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen laaja-alaisuus tulee jo näky­ville, aihei­den ja näkö­kul­mien vaih­del­lessa sak­sa­lais­ten mus­li­mi­jär­jes­tö­jen saar­no­jen moraa­lip­sy­ko­lo­gi­sesta tar­kas­te­lusta uskon­toar­keo­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen semioot­ti­sen ana­lyy­sin kautta var­hai­sir­lan­ti­lai­sen kir­jal­li­suu­den tut­ki­muk­sen tarkasteluun.

Kat­sauk­sissa esi­tel­lään ja tar­kas­tel­laan uskon­to­tie­teen kan­nalta kiin­nos­ta­via aihea­lueita. Osiossa jul­kais­taan myös kon­fe­rens­si­ra­port­teja ja väi­tös­ti­lai­suu­den joh­dan­to­luen­toja, lec­tio praecur­so­rioita. Tässä nume­rossa ovat edus­tet­tuina kaikki edellä mai­ni­tut. Kirja-arvosteluissa esi­tel­lään ja arvioi­daan uskon­to­tie­teen kan­nalta kiin­nos­ta­via tut­ki­muk­sia. Tässä nume­rossa arvioi­ta­vana ovat uskon­to­tie­tei­lijä Salome Tuo­maa­lan väi­tös­kirja suo­ma­lais­ten nais­ten abort­ti­ko­ke­muk­sista sekä folklo­risti Merja Lep­pä­lah­den tie­to­kirja koti­mai­sista usko­mus– ja fantasiaolennoista.

Uskon­non­tut­ki­jan tar­koi­tuk­sena on tar­jota referee-julkaisu, jossa tut­ki­joi­den ja jatko-opiskelijoiden on mah­dol­lista jul­kaista tut­ki­mus­tu­lok­si­aan melko nopealla aika­tau­lulla. Lehti ottaa koko ajan vas­taan eri kate­go­rioi­hin liit­ty­viä ehdo­tuk­sia ja käsi­kir­joi­tuk­sia. Leh­den toi­nen kes­kei­nen pää­määrä on tar­jota hel­posti saa­tava sekä vapaasti luet­ta­vissa oleva verk­ko­lehti. Näin Uskon­non­tut­kija – Reli­gions­fors­ka­ren –verk­ko­jul­kai­sun tar­koi­tuk­sena on tavoit­taa myös muita kuin yli­opis­to­jen uskon­to­tie­teen oppiai­nei­den pii­rissä toi­mi­via tut­ki­joita, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via ja opis­ke­li­joita. Avoi­mesti saa­ta­villa ole­van verk­ko­jul­kai­sun kautta uskon­to­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen tulok­sia on mah­dol­lista hyö­dyn­tää hel­pom­min myös yhteis­kun­nal­li­sessa kes­kus­te­lussa ja opetuksessa.