Uskontotieteen päivä 2012: Uskonto ja hyvinvointi – religion och välbefinnande

Download PDF

Terhi Utriai­nen
Hel­sin­gin yliopisto

Suo­men uskon­to­tie­teel­li­nen seura jär­jes­tää ker­ran vuo­dessa laa­jalle ylei­sölle suun­na­tun uskon­to­tie­teen päi­vän jon­kin yhteis­kun­nal­li­sesti ja/tai tut­ki­muk­sel­li­sesti ajan­koh­tai­sen tee­man ympä­rille. Viime vuo­sina tee­moja ovat olleet esi­mer­kiksi uskonto ja muisti sekä uskonto, media ja muu­tos. Vuo­den 2012 tee­mana oli uskonto ja hyvin­vointi, ja tällä ker­taa tilai­suus jär­jes­tet­tiin yhdessä Folk­häl­sa­nin kanssa. Miksi tämä teema?

Uskonto ja hyvin­vointi kie­tou­tu­vat toi­siinsa monin tavoin. Sai­raus, ter­veys ja paran­ta­mi­nen ovat perin­tei­sesti paitsi lää­ke­tie­teen myös uskon­to­jen tär­keää aluetta. Nykyi­sin näi­den rin­nalle on nous­sut laa­jempi kysy­mys hyvin­voin­nista. Uskon­not voi­vat eri tavoin olla hyvin­voin­tia lisää­viä tai sitä muren­ta­via voi­mia ja ins­ti­tuu­tioita. Media rapor­toi tois­tu­vasti uskon­nol­li­sissa yhtei­söissä tapah­tu­vista ihmis­ten ter­veyttä ja hyvin­voin­tia louk­kaa­vista tapauk­sista – ja toi­saalta uskon­nol­li­set, hen­ki­set ja maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­set yhtei­söt ja jär­jes­töt tar­joa­vat monen­lai­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­luita, joilla myös pai­ka­taan jul­kista sek­to­ria. Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­min­taan kuu­luu suru­ryh­miä ja per­he­te­ra­piaa, joo­ga­kou­lut ja medi­taa­tio­ryh­mät vetä­vät väkeä ja vaih­toeh­to­hoi­dot hou­kut­te­le­vat monia. Tiet­ty­jen eri­tyis­ryh­mien kuten nuor­ten, maa­han­muut­ta­jien ja mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den hyvin­vointi herät­tää myös talou­del­li­sesti ja poliit­ti­sesti kiis­tel­tyjä kysy­myk­siä. Mil­lai­sia näkö­kul­mia uskon­to­tie­tei­li­jöillä sekä uskon­to­jen ja yhteis­kun­nan tär­keillä toi­mi­joilla on uskon­non ja hyvin­voin­nin polt­ta­viin kysymyksiin?

Tie­tei­den talolle oli kar­kaus­päi­vänä 29.2.2012 kut­suttu aiheesta alus­ta­maan uskon­to­tie­teen pro­fes­sori Peter Nynäs Åbo Aka­de­mista, pro­fes­sori Bengt Lind­ström Folk­häl­sa­nista, leh­tori Jouko Porkka Diakonia-ammattikorkeakoulusta, toi­min­nan­joh­taja Marita Ruo­ho­nen Mie­len­ter­veys­seu­rasta sekä opis­ke­lija Joni­matti Jouts­järvi Turun yli­opis­ton uskon­to­tie­teen oppiai­neesta. Seu­raa­vassa muu­ta­mia poi­min­toja kut­sut­tu­jen alustuksista.

Nynä­sin puheen­vuoro muis­tutti siitä, kuinka uskon­not eivät enää muo­dosta sel­laista yhteis­kun­nasta eril­listä saa­re­ketta, jossa ne sai­si­vat toi­mia omilla ehdoil­laan vaan nii­den pii­rissä yksi­löille tehty vahinko halu­taan aset­taa ylei­sen arvioin­nin koh­teeksi. Ling­ström valotti ter­vey­den­tut­ki­muk­sen näkö­kul­masta, kuinka koko­nais­val­tai­seen ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin nykyi­sin yhä useam­min las­ke­taan myös hen­ki­nen hyvin­vointi sekä kuinka sen perus­teita ja edis­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia tut­ki­taan. Porkka ker­toi Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon pon­nis­tuk­sista nuo­ri­son pahoin­voin­nin ja syr­jäy­ty­mi­sen estä­mi­seksi. Ruo­ho­nen toi esille sen, kuinka mie­len­ter­veys­työssä edel­leen melko huo­nosti tun­ne­taan uskon­non ja mie­len­ter­vey­den moni­mut­kai­sia suh­teita; uskon­to­han voi olla psyy­kelle niin uhka kuin tuki­kin. Lopuksi Jouts­järvi rapor­toi tut­ki­muk­ses­taan, joka käsit­te­lee vaih­toeh­to­hoi­to­jen val­von­taan ja sää­te­lyyn täh­tää­viä lain­sää­dän­nöl­li­siä hank­keita ja nii­hin liit­ty­viä ris­ti­ve­toja Suomessa.

Uskon­to­tie­teen päi­vän puheen­vuo­rot nos­ti­vat esille monia yhteis­kun­nan alueita, joilla uskonto ja hyvin– tai pahoin­vointi kyt­key­ty­vät tai vai­kut­ta­vat toi­siinsa – tosin lähes­kään kaikki mah­dol­li­set kos­ke­tus­koh­dat eivät mah­tu­neet päi­vän ohjel­maan ja esi­mer­kiksi maa­han­muut­ta­jien hyvin­voin­nin ja uskon­non suh­teista ei nyt päästy kes­kus­te­le­maan. Lisäksi alus­tuk­set valot­ti­vat sitä, kuinka monia näkö­kul­mia näin moni­sär­mäi­seen ilmi­öön voi ja pitää ottaa, jotta siitä saisi edes alus­ta­vaa käsi­tystä. Uskon­to­tie­tei­li­jälle nämä asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­rot myös muis­tut­ti­vat siitä, että uskonno(i)lla on lukui­sia kriit­ti­siä ja kiin­nos­ta­via kos­ke­tus­pin­toja moder­nia ihmistä kos­ket­ta­viin kimu­rant­tei­hin kysymyksiin.

Vuo­den 2013 uskon­to­tie­teen päivä jär­jes­te­tään Suo­men uskon­to­tie­teel­li­sen seu­ran juh­la­se­mi­naa­rin yhtey­dessä 13. joulukuuta.